I love the fresh green season. Why not take a cup of coffee and bask in the sun?

MokuNeji's Bottle
https://www.shokunin.com/en/mokuneji/bottle.html
Sunami Toru Shoten's Binkago
https://www.shokunin.com/en/sunami/binkago.html