151118 4253

IMG_0437

IMG_0438

The other day we made Inari sushi. Please try it next time you come to Japan.

Matsuya Shikkiten's Shirakinuri Lunch Box
https://www.shokunin.com/en/matsuya/