151118 1027b

Yama No Katachi's Akebia Plate
https://www.shokunin.com/en/yamanokatachi/akebi.html

Yama No Katachi's Paring Knife
https://www.shokunin.com/en/yamanokatachi/kudamono.html

Koishiwara Ware's Hakeme Sansunzara
https://www.shokunin.com/en/koishiwara/mame.html